Бърз преглед на документ

Кеширан документ
               МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ 1000 София, ул. „Аксаков” № 21, тел.: (02) 9859 3759, факс: (02) 9877046, ел.адрес: oui22_delov@ro22.nra.bg                       МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ       Изх. №94-00-137 08.10. 2012 г.                                                  чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС чл. 15 от ППЗДДС чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС   Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с продажба на недвижим имот от юридическо лице, за което няма данни да е регистрирано по ЗДДС, са определени дължимите данъци и такси във връзка с доставката, а именно местен данък, съдебна такса и нотариална такса. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Следва ли нотариусът при изповядване на сделката да прави изчисления каква е цената без ДДС или това е задължение на страните по сделката? 2. Следва ли нотариусът при изповядване на сделката да начислява дължимите данъци и такси по доставката върху цената без ДДС, когато купувач е физическо лице? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище: По първи въпрос: Разпоредбата чл. 12, ал. 1 от ЗДДС определя, като облагаема доставка всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Съгласно чл. 82, ал 1 от ЗДДС задължение за начисляване на данък върху добавената стойност възниква за всяко регистрирано по ЗДДС лице доставчик по облагаема доставка. Изключение от това правило е регламентирано с чл. 91 от ЗДДС ,...
Гост