Бърз преглед на документ

Кеширан документ
                                                                            1_ИТ_00_22/27.02.2015 г.   ЗДДС , чл.3 ЗДДС, чл.12,ал.1 ЗДДС, чл.96 ЗДДФЛ, чл.11 ЗДДФЛ, чл.13 ЗДДФЛ, чл.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                             относно: приложението на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/   Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - с вх……..г., сте изложили следната фактическа обстановка: В качеството си на физическо лице продавате имот - УПИ, придобит по наследство през 1998г., който през 2008г. е съединен със съседни имоти в един нов. Съсобствениците са физически лица. През 2013г. получавате предложение за закупуване на имота от дружество. Посочвате, че по настояване на купувача през 2014г. е издадено разрешение за строеж и купувачите започват строителство на сграда за тяхна сметка, като сградата към момента не е завършена. Сделката е изповядана на 25.02.2015г. Очаквате плащането да стане на 27.02.2015г. или на 04.03.2015г. Вашият доход ще е над 50 000 лв., като вече сте получили авансово по тази сделка през 2014г. сумата от 29 000 лв. От представено копие на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, дворно място, сграда, изградена в него и право на строеж е видно, че продавате съответните идеални части от дворно място, сграда, реализирана на първи етап – магазин за хранителни стоки (супермаркет) и вещните права на строеж на сграда със смесено предназначение. Поставяте следните въпроси: 1. Подлежите ли на регистрация по ЗДДС? 2. Имате ли задължения по ЗДДФЛ? Предвид непълната и неясно формулирана фактическа обстановка изразяваме принципно становище, съобразено с относимата нормативна уредба:...
Гост