Бърз преглед на документ

Кеширан документ
        3_184/29.01.2020 г.                ЗОПБ, чл. 3, ал. 1 и ал. 2;     ЗОПБ, § 2 от ПЗР   Относно: прилагане на данъчното законодателство при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти                                  Съгласно изложеното в запитването, при изплащане на суми по договори за наем за период от 1 година, получените месечно суми като сбор превишават ограничението от 10 000 лв. Същото се отнася и за изплатените дивиденти в рамките на календарната година. Във връзка с горното е поставeн въпросът счита ли се за превишение изплащането на посочените суми в рамките на календарната година, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)?   При така изложената неизяснена фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗОПБ (обн. ДВ. бр.16/2011г., посл. изм. ДВ бр. 94/2019 г.) е изразено следното принципно становище: Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗОПБ, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.; 2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000.00 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането (чл. 3, ал. 2 от ЗОПБ). ЗОПБ регламентира ограничаването на всички плащания в гражданския и стопански оборот на страната, поради което вида на сделките, договорите или операциите, с изключение на изрично посочените в чл. 2 от ЗОПБ, по принцип не е от значение по отношение обхвата на закона, като правнорелевантен е единствено размерът на предвиденото, определяемото или извършено плащане. В случаите, когато в друг закон е разрешено плащане в брой на суми, в размер, различен...
Гост