Бърз преглед на документ

Кеширан документ
1000 - София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591, Факс: (02) 9870827   Изх. № 24-34-35 Дата: 06.04.2009 год.   ЗДДФЛ, чл. 26; ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 35. Относно; дължимите осигурителни вноски и данъчното третиране на доходи, придобити от физически лица за реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица. По повод Ваше писмо до Дирекция „ОУИ" гр. …, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-35/13.02.2009 г., Ви уведомявам за следното:     Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка, физическо лице закупува домейни онлайн (не от български уеб страници) и ги „паркира" на сайт (не български уеб сайт), който има право да позиционира реклами на тях. От рекламите, от брой посещения и от кликове в доменните, физическото лице получава приходи, които се събират в негова сметка на съответния сайт и след натрупване на определена сума могат да бъдат трансферирани в „ПейПал акаунт" или в банкова сметка, посочена от лицето. Описаната от Вас информация не е конкретна, поради което изразяваме следното принципно становище по поставените въпроси: I. Относно данъчното третиране на доходите: Данъчното третиране на описаните в запитването Ви доходи зависи от целта и предназначението на съответната интернет страница, като практическите възможности могат да бъдат обобщени в две основни хипотези: 1. Физическото лице осъществява стопанска дейност и като такова има интернет страница (сайт, блог и т.н.), съответно заплаща определени разходи по поддържането й, в т.ч. закупуване на домейни, плащане на такси и т.н. В този случай, разходите, както и приходите (доходите) от поддръжката следват данъчното обла-гане, предвидено в ЗДДФЛ за доходите от съответната стопанска дейност, а именно: - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - за физическите лица които са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), независимо дали са регистрирани или...
Гост