Бърз преглед на документ

Кеширан документ
               МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ 1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 7046                     МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ       5 23-22-196/ 06.04.2010 г. ЗДДС, чл.42       В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e изложена следната фактическа обстановка: Сдружението има за предмет на дейност-концертна дейност, която започва от 2009г. През годината единственото мероприятие, проведено от сдружението е организиране и провеждане на фестивал. Фестивалът е организиран съвместно със общината. Финансирането е извършено съвместно със община ... На основание Договор от .2009г. е извършен превод за финансиране на фестивала през м. ноември и декември 2009г. общо в размер на 50000 лв. с вкл. ДДС. Поставеният въпрос по прилагане разпоредбите на ЗДДС е: Правилно ли е изчислена данъчната основа на преведената субсидия от Община .. и следва ли да бъде призната като облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС? По отношение определянето на данъчната основа на доставка при получени субсидии или финансирания от данъчно задължените лицата следва да се имат предвид приложимите в тази област правила. Когато дадено лице се финансира от парични суми, квалифицирани като финансирания, субсидии, отпуснати кредити или дарения, следва да се направи преценка: - дали отпуснатите суми представляват в действителност насрещно плащане за доставка, извършена в полза на страната, изплатила сумата. В такъв случай не става въпрос за “субсидия”/ “финансиране”, а се касае за цена, която е платена за предоставена услуга или закупена стока. Тази дейност попада в обхвата на ДДС и “субсидията”/ “финансирането” се облага, с изключение на случаите, когато доставките са освободени по глава ІV от ЗДДС . Този принцип се прилага независимо от статута на...
Гост