Бърз преглед на документ

Кеширан документ
2_424/25.02.2010 г. ЗДДС, чл.70, ал.3, т.7, във връзка с чл.70, ал.1, т.2 и 5 от с.з.     1. Ако за командировка с личен автомобил има получена данъчна фактура за гориво, има ли право командироващата организация на приспадане на данъчен кредит; 2. Има ли право командироващата организация на приспадане на данъчен кредит при наличие на данъчна фактура за гориво, ако командировката е извършена с нает от тази организация лек автомобил под наем?   С оглед на така поставените въпроси, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:   В глава седма „Данъчен кредит” законодателят е регламентирал правото на приспадане на данъчен кредит, доставките с право на приспадане на данъчен кредит, ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, както и условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. Съгласно чл. 70, ал.1, т.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. Предвид ал.3 на чл.70 от ЗДДС, алинея 1, т. 2 не се прилага за транспорта и нощувките на командировани от лицето лица. В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието „транспортна услуга”. В чл.367 от Търговския закон е регламентирано, че с договора за превоз, превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Аналогична е и разпоредбата на чл.35 от Закона за автомобилните превози, регламентираща договора за превоз на пътници. Предвид посочените разпоредби, във връзка с приложението на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС, можем да приемем, че правото на приспадане на данъчен кредит за командироващата организация ще е налице, когато става въпрос за предоставени на командированото лице транспортни услуги, които се поемат от командироващата организация. Независимо, че получените от...
Гост