Бърз преглед на документ

Кеширан документ
... Независимо, че получените от командированите лица доставки на стоки или услуги за експлоатацията на превозните средства са свързани с транспорта, същите не попадат сред доставките с предмет „транспорт”, по смисъла на чл. 70, ал.3, т.7 от ЗДДС. От друга страна съгласно чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т.4 /придобити, внесени или наети леки автомобили или мотоциклети/, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с тези превозни средства. С §48, т.2, б.”б”от ЗИДЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009 г./ е изменена дадената в §1, т.18 от ЗДДС легална дефиниция на понятието ”лек автомобил”, считано от 01.01.2010 г.: " Лек автомобил " е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя. Нормата на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС е специална по отношение на нормите уреждащи правото на данъчен кредит в случаите, свързани с лек автомобил, включително и когато се касае за транспорта на командировани лица. Предвид гореизложеното, когато транспорта на „командировани от лицето лица” се извършва с лек автомобил, независимо дали е нает или е личен на командированото лице, правото на приспадане на данъчен кредит за стоките или услугите, свързани с експлоатацията му, не е налице, на основание чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС. Когато транспорта на „командировани от лицето лица” се извършва с личен автомобил на командированото лице, ако същият не е лек, правото на приспадане на данъчен кредит...
Гост