Как да търсим по-ефективно?

Търсенето по ключови думи, реализирано в "Регистъра за писмени запитвания" се базира на "Oracle Text" технологията, която позволява задаване на сложни критерии и комбинации от логически изрази. С цел по-ефективно намиране на необходимите документи ще опишем най-основните похвати при търсене.

 • Търсене на израз. При това търсене трябва да се изпише изразът, който търсим евентуално заграден в кавички.

  Пример: "касов апарат"
  Резултатът ще включва документи, в които се среща целият израз "касов апарат".

 • Търсене на част от дума. Заместване на една липсваща буква става с "_". Заместване на произволен брой липсващи букви от думата става с "%".

  Пример 1: "ле_"
  Резултат: лев, лек, лед и т.н.

  Пример 2: "регист%"
  Резултат: регистър, регистрация, регистрира и т.н.

 • Логически изрази. Възможно е комбиниране на условия в по-сложен израз. Логическите оператори са: AND, OR, NOT (&,|,~) съответно И, ИЛИ, НЕ.

  Пример 1: транспорт AND автомобил
  Намира документи, в които се срещат едновременно транспорт и автомобил

  Пример 2: (транспорт | превоз) ~ (автомобил% | влак%)
  Намира документи, в които се срещат транспорт или превоз и не се срещат автомобил(лен) или влак(ов)

 • Установяване на граница за съвпаденията. Знакът "по-голямо" (>) може да се използва за ограничаване на резултати по-големи от зададеното.

  Пример: данък > 75
  Намира документи, в които резултатът от търсенето на данък е повече от 75.

 

Абревиатури на законите

ДПК(ДOПК)
Данъчно-(осигурителен) процесуален кодекс
ЗА
Закон за акцизите
ЗАНН
Закон административните нарушения и наказания
ЗБДОО
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване
ЗГВРС
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите
ЗДДС
Закон за данък върху добавената стойност
ЗДДФЛ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
ЗЗО
Закон за здравното осигуряване
ЗИХУ
Закон за интеграция на хората с увреждания
ЗКПО
Закон за корпоративното подоходно облагане
ЗМДТ
Закон за местните данъци и такси
ЗНАП
Закон за Националната агенция за приходите
ЗОДФЛ
Закон за облагане доходите на физическите лица
ЗСПЗЗ
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗСч
Закон за счетоводството
КСО
Кодекс за социално осигуряване
КТ
Кодекс на труда
НАРЕДБА №5/2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.4 от КТ
НАРЕДБА 4
за регистриране и отчитане продажбите в търговските обекти
НАРЕДБА Н-18
за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА Н-8
за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НЕВД
Наредба за елементите на възнаграждението и доходите
НОК
Наредба за осигурителните каси
НООСЛБГРЧ
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
ППЗДДС
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
РЕГЛАМЕНТ 1408/71
за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
СИДДО
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
ТЗ
Търговски закон
Гост