Регистър за писмени запитвания

Пореден №  Изх № ЗЛ, ТД 
Идент.№  Изх. № ТД - дата 
Вх.№ в ОУИ Изх № към ЦУ на НАП 
Дата вх.№ Дата № към ЦУ НАП 
Вид преписка Изх.№ от ЦУ на НАП 
Орган по приходите Дата изх.№ от ЦУ НАП 
ТД - име Срок за приключване 
ОУИ-отговор Забележка 
Законови норми:
Гост