Анкета за активна обратна връзка по ЗОП


Уважаеми клиенти,

Превенцията на проявленията на корупция, в частност в областта на обществените поръчки, е между приоритетите в дейността на Национална агенция за приходите /НАП/.

Провеждането на анкета е една от мерките на НАП, с която се цели своевременно идентифициране и елиминиране на причините за зараждане на корупционни практики и нарушения в процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Тази дейност би могла да породи търсения ефект единствено ако се вложат съвместни усилия от всички участници в условията на диалогичност, поради което се нуждаем от Вашето активно участие.

Постигането и поддържането на диалог между администрацията и кръга от заинтересовани лица в процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки е в интерес на гражданското общество, каквото е възможно при активно изразяване на позиция по въпросите в настоящата анкета. 

 

Указания за попълване на анкетата:

Не се допуска попълването на анонимна анкета. При изявено желание за попълването й, анкетираният задължително следва да посочи данни за себе си и за контакт.

Всеки от въпросите в раздел 5 следва да съдържа някой от посочените възможни отговори: „да“, „не“ или „не мога да преценя“. Когато е отбелязан отговор „да“, същият следва да бъде конкретизиран допълнително с коментар на анкетирания в съответствие с въпроса. Неясни коментари или такива под формата на неразбираеми символи, няма да бъдат вземани предвид при обобщаването на резултатите от анкетата.

Всички полета са задължителни за попълване, в противен случай анкетата не се приема за валидна и няма да бъде отчетена.

На официалната интернет страница на Агенцията е достъпна Политика по защита на личните данни.

Благодарим за отделеното от Вас време и любезното съдействие!


Въпросникът съдържа 50 въпроса.
НАП © 2006 - 2012, Всички права запазени.